De afwikkeling van nalatenschappen is sinds medio 2021 een specialisme binnen ons family office concept. Na een zorgvuldige voorbereidingstijd en met succes afgeronde opleidingen zijn wij klaar om erfgenamen te assisteren met de afwikkeling van een nalatenschap.

In de emotionele periode na het overlijden van een familielid is het afwikkelen van een nalatenschap  niet gemakkelijk. Niet alleen vanwege het tijdsbeslag is het inschakelen van een deskundige executeur een logische stap, maar ook als enige kennis en ervaring met financiële, fiscale en juridische zaken ontbreekt. Ook erfgenamen, die niet op zien tegen de verantwoordelijkheid van het executeurschap, kunnen baat hebben bij een buitenstaander als executeur, bijvoorbeeld wanneer de nalatenschap complex is, er veel erfgenamen zijn, of er sprake is van tegengestelde belangen.

Executeurs worden op basis van hun taak en bevoegdheid in drie categorieën ingedeeld, die gemakshalve vaak één, twee of drie sterren executeurs worden genoemd:

  1. De begrafenisexecuteur regelt alleen de uitvaart van de overledene.
  2. De beheersexecuteur treedt op namens de erfgenamen op basis van een volmacht. De erfgenamen moeten eerst unaniem besluiten nemen, voordat de beheersexecuteur de erfgenamen kan vertegenwoordigen.
  3. De afwikkelingsbewindvoerder beslist zelfstandig en voert zijn beslissingen uit, waarbij de goedkeuring van de erfgenamen niet noodzakelijk is. Achteraf moet de afwikkelingsbewindvoerder rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen en is vanzelfsprekend aansprakelijk voor fouten. Een professionele afwikkelingsbewindvoerder zal altijd de erfgenamen bijtijds informeren en betrekken bij de besluitvorming, al blijft hij de enige die de besluiten neemt.

Onze dienstverlening richt zich met name op de functie van afwikkelingsbewindvoerder. Dan kunnen wij onze family office kennis van beleggingen, deelnemingen, onroerend goed, kunst, oldtimers en waaruit een nalatenschap nog meer kan bestaan, toepassen. Daarbij zijn wij vertrouwd met de juridische en fiscale kaders en zorgen voor een accurate financiële verslaglegging ten behoeve van de af te leggen rekening en verantwoording aan de erfgenamen.
Desgewenst staan wij familieleden, die in het testament van de overledene zijn benoemd tot begrafenisexecuteur of beheersexecuteur met raad en daad terzijde.

Wij zijn aangesloten bij NOVEX, Nederlandse Organisatie voor Executeurs.

Novex